Home / Faculty / Tania Karpowitz
Share

Tania Karpowitz

MFA, Indiana University
BFA, Boston University

Class demonstration with Tania Karpowitz
Classes taught by
Tania Karpowitz
[output_shopify_collection]
Classes taught by
Tania Karpowitz
Good For Beginners
Tania Karpowitz
on the Creativity in Action blog